Công nghệ E.M ứng dụng trong nông nghiệp

Bài viết này nhằm giới thiệu tổng quan về công nghệ E.M và một số kết quả ứng dụng cho đến nay ở Việt Nam trong lĩnh vực nông nghiệp và nông thôn. 1. Cơ sở khoa học, ý tưởng và mục tiêu: 1.1. Công nghệ EM sử dụng các vi sinh vật có ích […]